RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, Naturgy Renovables, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/14. Proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Ccrdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Ponteveclra) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U.

AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

 

Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, Cerdedo­Cotobade (Pontevedra), perante esa Administración comparezo e DIGO:

1.- Con data 7 de xuño de 2023 foi publicado no DOG nºl 07 Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Po1to Vidros, sito nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2017/14).

2.- Esta parte considera que a referida Resolución é contraria a Dereito. Por iso, ao abrigo dos a1tigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas («LPAC»), a medio do presente escrito formulo en tempo e forma RECURSO DE ALZADA contra a mesma. O presente recurso fúndase nas seguintes:

 

 

Recurso de Alzada COMPLETO.