RECURSO DE ALZADA. Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U.

Expediente IN408A 2017/06. Proxecto do parque eólico As Penizas, sito nos concellos ele Forcarei e Cercleclo-Cotobacle (Ponteveclm) e promovido por Grcenalia Wincl Powcr, S.L.U.

AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

 

Jorge Cubcla López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11 , 36856, Cerdedo­
Cotobade (Pontevedra), perante esa Administración comparezo e DIGO:

1.- Con data 6 de xuño de 2023 foi publicado no DOG nºl06 Resolución do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pota que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construcción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico As Penizas, sito nos concellos de Forcarei e Cerdedo­Cotobade (Pontevedra) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN40 8A 2017/06).

2.- Esta parte considera que a referida Resolución é contraria a Dereito. Por iso, ao abrigo dos artigas 121 e 122 da Lei 39/2015, do l de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas («LPAC»), a medio do presente escrito formulo en tempo e forma RECURSO DE ALZADA contra a mesma. O presente recurso fúndase nas seguintes

 

 

Recurso de Alzada COMPLETO.