RECURSO DE ALZADA. Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos.

Expediente IN661A 2011/18-4. Proxecto do parque eólico Dos Cotos, sito no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) e promovido por Tiraventos, S.L.

AO VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Jorge Cubela López, en calidade de alcalde-presidente do CONCELLO DE CERDEDO­COTOBADE, con enderezo para notificacións na rúa Chan-Carballedo, 11, 36856, Cerdedo­Cotobade (Pontevedra), perante esa Administración comparezo e DIGO:

1.- Con data 3 de xullo de 2023 foi publicado no DOG nº125 Resolución do 18 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pala que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Dos Cotos, sito no concello de Cerdedo­Cotobade (Pontevedra) e promovido por Tiraventos, S.L. ( expediente IN661A 2011/18-4).

2.- Esta parte considera que a referida Resolución é contraria a Dereito. Por iso, ao abrigo dos artigas 121 e 122 da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas («LPAC»), a medio do presente escrito formulo en tempo e forma RECURSO DE ALZADA contra a mesma. O presente recurso fúndase nas seguintes:

 

 

Recurso de Alzada COMPLETO.