Interposición Recurso Contencioso administrativo Parque eólico Os Cotos

Á SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE, segundo se acredita co documento nºl e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO:…

 

Recurso.