Interposición Recurso Contencioso administrativo Campo das Rosas

Á SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

IAGO MARTÍNEZ NÚÑEZ, Procurador dos Tribunais e do CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE e do CONCELLO DA ESTRADA, segundo se acredita co documento nº1 e nº2 respectivamente que se achega con este escrito, perante esta Sala comparezo, e como mellor proceder en Dereito, DIGO:

 

Recurso