Por cumprimento da Lei 3/2007, de 9 de abril, de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, lémbrase o deber de manter as parcelas e terreos situadas no suelo urbano ou núcleo rural nun adecuado estado de limpieza e coa masa vexetal desbrozada. A execución da limpeza e retirada de árbores debe ser realizada antes de que remate o mes de maio de cada ano.

Modificación da Lei 3/2007 (DOG nº245 – 28 de Decembro de 2017)

  • A xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas será realizada pola persoa propietaria dos terreos.
  • Segundo o Artigo 21 da Lei 3/2007, é obrigatorio xestionar a biomasa das parcelas que se encontren dentro dunha franxa perimetral de 50 metros ao solo urbano, urbanizable delimitado e de núcleo rural, así como ao redor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, cámpings, gasolineiras, depósito de lixo, parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte. Ademais, na totalidade da franxa de 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira da presente lei, como piñeiros, acacias, eucaliptos, toxos ou xestas.

 

(Lista das especies da disposición adicional III)

  • No suposto de incumprimento desta normativa, a administración pública competente, de oficio ou por solicitude de persoa interesada, enviará á persoa responsable unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de xestionar a biomasa vexetal e reitara de árbores prohibidas e se lle concederá un prazo máximo de 15 días naturais, contado desde a recepción da comunicación.
  • O incumprimento desta normativa pode dar lugar á incoación de expediente de orde de execución así como o correspondente procedemento sancionador. No caso de que persista o incumprimento dos deberes que lle incumben aos infractores, o Concello poderá efectuar a execución subsidiaria destes traballos, repercutíndolles os custos ás persoas responsables e de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola administración.
  • Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte infrutuosa a notificación da comunicación, esta efectuarase mediante un anuncio no BOE ou no DOG, no que se incluirán os datos catastrais da parcela. Neste suposto, o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no BOE.
  • Sen prexuízo das responsabilidades que, de ser o caso, corresponsan ás persoas autoras dos incendios forestais, a consellería competente en materia forestal repercutirá os gastos de extinción a: ás persoas responsables do incumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal; ás persoas que resulten responsables de incumprir as distancias mínimas establecidas na lei de incendios e na lei d emontes (ou normas que as substitúan); ás persoas titulares do aproveitamento dos predios concentrados ou reestructurados que estean en estado de abandono.
  • As distancias mediranse dende o límite do solo urbano, urbanizable ou núcleo rural. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse dende o paramento destas. En caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, mediranse dende o límite das instalacións.
  • Están a disposición dos veciños os planos coa delimitación da franxa de protección de 50 metros.
  • O Concello de Cerdedo-Cotobade está catalogado como zona de alto risco de incendio.. En caso de incendio, debe chamar ó número 085.
  • Podes coñecer diariamente o risco de incendio consultando o IRDI (índice de risco diario de incendio forestal) na páxina da Consellería do Medio Rural e Mar. O IRDI establece, para cada unha das épocas de perigo, o risco diario de ocorrencia de incendio forestal, cuxos niveis son baixo (1), moderado (2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5).

CERDEDO

CASTRO CERDEDO FIGUEROA FOLGOSO PARADA PEDRE QUIREZA TOMONDE
BUGARÍN ABELAÍNDO DEAN  CASAL- OUTEIRO- QUINTA  FRAMIL PEDRE CUIÑA A DEVESA- BARBEIRA
CASTRO DO CABO ARÉN- BARRO FIGUEROA- PORTUGAL  COVAS- CACHOFÉS INSUA- PORTO DA BARCIA SERRAPIO FONDÓS FRAGUAS
CASTRO DO MEDIO CABENCA-REVOLTA LOUREIRO- ALDEA              PEQUENA- ALDEA GRANDE  VILARIÑO MOUTEIRA- PARADA LAXOSO TOMONDE
FILGUEIRA CARBALLÁS SAN MARTIÑO  MAMOALBA  VILALÉN
CAVADOSA VILAR OS CASTROS-OUTEIRO
CERDEDO PIÑEIRO
CERNADOS TRES ALDEAS
CHAMADOIRA VILARCHÁN
LIMERES
LOURIDO
MEILIDE
POLÍGONO SANGAL
SAN BARTOLOMEU
SAN BERNABÉ
VIDUIDO

 

COTOBADE

AGUASANTAS ALMOFREI BORELA CARBALLEDO</th> CAROI CORREDOIRA LOUREIRO
A COUTADA-MARTÍN  A GROSA  A GRAÑA  A IGREXA- PAZOS  A LAXA  ANTA-
CARBALLAL
 BESEIRO
AS BOLIÑAS  FONTENOVA  AS CRUCES  PARAÑOS  CIMA DE VILA-
BOUZAS- CASOLA
 AS POZAS  CHAN
O IGREXARIO  OUTEIRO REDONDO  AS CRUCES_1  BRAÑA-DOADE  FRAGUAS  LOMBO-CASAL-
O VAL
 FRADE- A COSTA
 IGREXARIO-
BOLIÑAS
 A GROSA- FONTENOVA-
OUTEIRO REDONDO
 AS CRUCES completo  CUQUEIRA- ESPERIÑA  GRAÑA-EIREXE-COTO  O VAL  FRADE-PORTELIÑA
O BARAZAL  ARROTEA  SENRA  SIÓN-BERBEROTE-
CHAN
 MEDELO  REDONDA-PEDRA PICADA  VILALÉN- O BRIXEL
CALVELLE  CACHOPEIRAS  CURRAS  TRABAZO  MEIXOEIRO  FRADE- COSTA-
VILALÉN-BRIXEL COMPLETO
 CERAXE  RASCADERIA  A COSTA-CAVADA  CARBALLEDO completo  IGREXARIO
 FAMELGA 1  XESTEIRA  PICOTO-BREA  INSUELA
 FAMELGA 2  XESTEIRA completo  BORELA completo
 FAMELGA completo  PONTE BORELA
 SUCASTRO  PAZOS
 TREBELLO-REGUEIRO
-A GODELA
 PAZOS_1
QUINTEIRO DE ABAIXO- DE
ARRIBA- A REGA
 PAZOS completo

 

COTOBADE

REBORDELO SAN XURXO DE SACOS SANTA MARÍA DE SACOS TENORIO VALONGO VIASCÓN VILANOVA
 LAGOAS  CUSPEDRIÑOS  DORNA  A LAXE- OUTEIRAL  A CERDEIRIÑA  ATALAIA  A BOUZA
 O FACHO  CUTIÁN O CÁDAVO  CACHADIÑAS  AS PENIZAS  A COSTA- CAMIÑO
NOVO- CABANELAS
 ARROTEA -VILANOVA
 POZO NEGRO  FENTÁNS  VILA DE ABAIXO</a>  LÉREZ</a>  O CAMPO  CUIÑAS- BOUZA-VALIÑO-CASTRO  AS CHANS
 POZO NEGRO-
O FACHO
 A LONGA-LOMBO DO MUIÑO-
CALVA DA VIÑA
 VILA DE ARRIBA  RIO TENORIO- TRASLAMÓS  VALONGO completo 2  QUINTÁN- O MALLO  MATABO
 O SALGUEIRO  BARBEITOS  TORREVELLA-ZAMAR-
O CASTRO-BARRO-COVAS
 CHIELAS-CAMPO DA FERREIRA  VIASCÓN completo  O CAMPO
 OS LOURENZOS-
QUINTEIRO DE ARRIBA
 FONTÁN  TENORIO completo  O QUINTEIRO  VILANOVA completo
 OS MARTICES  OUTEIRO  CALVELO  CASANOVA
 QUINTEIRO DE ABAIXO  SAN XURXO DE SACOS completo  PARADA DE TENORIO  O CASAL
 REBORDELO completo  VALONGO completo1
 O IGREXARIO
 RAÑAS

 

Os perímetros de protección, das vivendas ailladas, situadas fora dos límites dos núcleos rurais, non están incluídos nestes planos.