FACe


Para presentar unha factura electrónica dirixida ao Concello de Cerdedo-Cotobade deberase acceder ó Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (portal FACe). Pódese acceder a través do enlace desta páxina.

As seguintes persoas xurídicas proveedoras de bens e servizos do Concello de Cerdedo-Cotobade están obrigadas ao uso da factura electrónica.

  • Sociedades anónimas
  • Sociedades de responsabilidade limitada
  • Unións temporais de empresas

Dende o portal FACe permítese  consultar, por parte do provedor, o estado de tramitación da factura.

En cumprimento da obriga deste Concello de dispoñer dun Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir a presentación electrónica de tódalas facturas e outros documentos emitidos polos proveedores e contratistas, implántase e habilítase o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Concello de Cerdedo-Cotobade a través do seguinte enlace:

  • código DIR do Concello de Cerdedo-Cotobade: L01369026
  • Código DIR3 da oficina contable: L01369026
  • Código DIR3 do órgano xestor: L01369026
  • Código DIR3 da unidade tramitadora: L01369026
  • CIF asociado: P3600048G