Subencións en materia Deportiva

Convoca: Concello de Cerdedo- Cotobade

Prazo de presentación: ata o  04 de agosto

Beneficiarios:

— Clubes federados con sede social no Concello  de Cerdedo-Cotobade que figuren inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións e no  Rexistro de entidades deportivas de Galicia da Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia..

— Deportistas individuais federados empadronados no termo municipal de Cerdedo-Cotobade que acreditando unha calidade inicial e unha especial dedicación á actividade deportiva, augura unha proxección futura para o deporte de alta competición . As axudas irán destinadas a consolidar a progresión do rendimento dos deportistas.

— Deportistas do motor federados empadroados no término municipal de Cerdedo-Cotobade que acrediten estar en posesión da correspondiente licenza federativa.

— Asociacións municipais ou clubs  federados que desenvolvan parte da súa actividade como escola deportiva no  termo municipal de Cerdedo-Cotobade e que figuren inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Bases: bases subv deporte

Fase de presentación

Solicitude: Anexo I deportes

Declaración Responsable:  Anexo II deporte

Certificacion da entidad:  Anexo III deporte

Designación de conta bancaria:   Anexo IV deporte

Fase de Xustificación

Conta Xustificativa:  Anexo V deporte.