Cerdedo: 986 753 006 - Cotobade: 986 760 001

Prevención incendios forestais

Por cumprimento da Lei 3/2007, de 9 de abril, de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, lémbrase o deber de manter as parcelas e terreos situadas no suelo urbano ou núcleo rural nun adecuado estado de limpieza e coa masa vexetal desbrozada. A execución da limpeza e retirada de árbores debe ser realizada antes de que remate o mes de maio de cada ano.

Modificación da Lei 3/2007 (DOG nº245 – 28 de Decembro de 2017)

icono

 • A xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas será realizada pola persoa propietaria dos terreos.

 • Segundo o Artigo 21 da Lei 3/2007, é obrigatorio xestionar a biomasa das parcelas que se encontren dentro dunha franxa perimetral de 50 metros ao solo urbano, urbanizable delimitado e de núcleo rural, así como ao redor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, cámpings, gasolineiras, depósito de lixo, parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte. Ademais, na totalidade da franxa de 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira da presente lei, como piñeiros, acacias, eucaliptos, toxos ou xestas.
 • (Lista das especies da disposición adicional III)

 • No suposto de incumprimento desta normativa, a administración pública competente, de oficio ou por solicitude de persoa interesada, enviará á persoa responsable unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de xestionar a biomasa vexetal e reitara de árbores prohibidas e se lle concederá un prazo máximo de 15 días naturais, contado desde a recepción da comunicación.
 • O incumprimento desta normativa pode dar lugar á incoación de expediente de orde de execución así como o correspondente procedemento sancionador. No caso de que persista o incumprimento dos deberes que lle incumben aos infractores, o Concello poderá efectuar a execución subsidiaria destes traballos, repercutíndolles os custos ás persoas responsables e de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola administración.
 • Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte infrutuosa a notificación da comunicación, esta efectuarase mediante un anuncio no BOE ou no DOG, no que se incluirán os datos catastrais da parcela. Neste suposto, o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no BOE.
 • Sen prexuízo das responsabilidades que, de ser o caso, corresponsan ás persoas autoras dos incendios forestais, a consellería competente en materia forestal repercutirá os gastos de extinción a: ás persoas responsables do incumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal; ás persoas que resulten responsables de incumprir as distancias mínimas establecidas na lei de incendios e na lei d emontes (ou normas que as substitúan); ás persoas titulares do aproveitamento dos predios concentrados ou reestructurados que estean en estado de abandono.

 • As distancias mediranse dende o límite do solo urbano, urbanizable ou núcleo rural. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse dende o paramento destas. En caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, mediranse dende o límite das instalacións.
 • Están a disposición dos veciños os planos coa delimitación da franxa de protección de 50 metros.

 • O Concello de Cerdedo-Cotobade está catalogado como zona de alto risco de incendio.. En caso de incendio, debe chamar ó número 085.
 • Podes coñecer diariamente o risco de incendio consultando o IRDI (índice de risco diario de incendio forestal) na páxina da Consellería do Medio Rural e Mar. O IRDI establece, para cada unha das épocas de perigo, o risco diario de ocorrencia de incendio forestal, cuxos niveis son baixo (1), moderado (2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5).

 

COTOBADE

Parroquia TENORIO

CALVELO

COVAS_TENORIO

LEREZ_BARRO_TENORIO

LEREZ_TENORIO

OUTEIRAL_ALAXE_TRASLAMOS_TENORIO

PARADA DE TENORIO

TENORIO_nucleo enteiro

TENORIO_nucleoarriba

TORREVELLA_ZAMAR_OCASTRO_ACAL_OUTEIRAL_TENORIO

TRASLAMOS_RIOTENORIO_TENORIO

VILANOVA_TENORIO

Parroquia VIASCON

ATALAIA

CAMIÑO NOVO_CABANELAS_COSTA_VIASCON

COSTA_COSTIÑA_VIASCÓN

CASTRO_COSTIÑA_CUIÑA_BOUZA_VIASCON

QUINTAN_MALLO_VIASCON

VALIÑO_CASTRO_VIASCÓN

Parroquia SANTA MARÍA DE SACOS

CADAVO

CALVA DA VIÑA_LOMBO DO MUIÑO_SAN XURXO

VILA DE ABAIXO_norte

VILA DE ABAIXO_nucleo enteiro

VILA DE ABAIXO_sur

VILA DE ARRIBA_norte

VILA DE ARRIBA_nucleo enteiro

VILA DE ARRIBA_sur

Parroquia SAN XURXO DE SACOS

A LONGA_SAN XURXO

BARBEITOS_SAN XURXO

CALVA DA VIÑA_BARBEITOS_SAN XURXO

CUSPEDRIÑOS

CUSPEDRIÑOS_norte(entrada desde SanXurxo)

CUSPEDRIÑOS_sur(direcciónCarballedo)

CUTIAN_norte

CUTIAN_sur

CUTIAN_nucleo enteiro

DORNA

FENTANS

FONTAN_A IGREXA_SAN XURXO

FONTAN_SAN XURXO

OUTEIRO_SAN XURXO

Parroquia CAROI

ALAXA

BOUZAS

CIMADEVILA_CASOLA

COTO_IGREXA_GRAÑA

FRAGUAS

MEDELO

Parroquia CORREDOIRA

ANTA_CARBALLAL

CASAL_LOMBIÑO_OUTEIRO

MEIXUEIRO

OUTEIRO_VAL_LOMBO

PEDRAPICADA

PEDRAPICADA_POZAS_CARBALLAL_ANTA

POZAS_CARBALLAL

REDONDA

REDONDA_LOMBIÑO_CASAL_OUTEIRO_VAL_LOMBO

Parroquia LOUREIRO

IGREXARIO_LOUREIRO

INSUELA

FRADE_COSTA_VILALEN_BRIXEL

BESEIRO

CHAN

Parroquia AGUASANTAS

BOLIÑAS

BOLIÑAS_IGREXARIO

CALVELLE_BARAZAL

CERAXE

FAMELGA_CASTRO

MARTIÑO_COUTADA

OIGREXARIO_AGUASANTAS

SUCASTRO

TREBELLO_REGUEIRO_GODELA

Parroquia VALONGO

CASANOVA

CERDEIRIÑA_PEÑIZAS_CAMPO

CHIELAS

CHIELAS_CASANOVA_PEROSELO_CASAL

OIGREXARIO_VALONGO

PEROSELO_CASAL

RAÑA

Parroquia REBORDELO

AS LAGOAS

OFACHO_POZONEGRO

OSALGUEIRO

OSMARTICES

QUINTEIRO_LOURENZOS_MARTICES_SALGUEIROS

QUINTEIRO_OSLOURENZOS

Parroquia CARBALLEDO

ACHAN

CUQUEIRA_ESPERIÑA

DOADE_ABRAÑA

IGREXA

IGREXA_PAZOS

PARAÑOS

PAZOS_carballedo

PAZOS_norte

PAZOS_nucleo enteiro

PAZOS_sur

SION_BERBEROTE

TRABAZO

Parroquia BORELA

AGRAÑA

ALDEAABAIXO_BREA_CAVADA_COSTA_BORELA

COSTA_CAVADA_CURRAS_BORELA

PONTEBORELA

SENRA_CURRAS_CAVADA_BORELA

Parroquia ALMOFREI

A GROSA_ALMOFREI

ALMOFREI

ARROTEA_ALMOFREI

CACHOPEIRAS_XESTEIRA

OUTEIROREDONDO_FONTENOVA_ALMOFREI

XESTEIRA

XESTEIRA_norte